Endret: 6 nov 2016     Opprettet: 2 okt 2011

Kjæledyr i borettslaget vårt?

Hvis du går i planer om å anskaffe et kjæledyr, slikt som hund eller katt, skal man før anskaffelse av dyr, innhente tillatelse fra berørte naboer. Deretter skal man levere skriftelig søknad til styret med underskrifter fra alle naboer i oppgangen/etasjen.

Berørte naboer er alle som bor i samme oppgang (lavblokk) eller i samme etasje (høyblokk).

Jfr.§12 i borettslagets husordensregler:

"Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun etter søknad til styret, underskrift fra nærliggende leiligheter/oppgang og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

1. Det forutsettes at dyrets eier er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsen som gjelder for å holde dyr. Dyr skal alltid holdes i bånd innenfor borettslagets område.

2. Dyr må holdes borte fra lekeapparater og sandkasser.

3. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

4. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget."

Vedlagt; søknadsskjema for dyrehold